GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 3. lipnja 2014. godine, donosi

 

 

IZMJENE PLANA

prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu

I.

             U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

– kod rednog broja 2, u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme« – podstupcu 5.a. i u stupcu 7. brojka “2” zamjenjuje se brojkom “3”;

– u redu “Ukupno”, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme« – podstupcu 5.a. broj “8” zamjenjuje se brojem “9”, a u stupcu 7. broj “10” zamjenjuje se brojem “11”.

II.

            Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/48-29
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 3. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL