GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.



Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (“Narodne novine” broj 7/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

PLAN

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini

Članak 1.

 

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 2. ovoga članka nije predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Članak 2.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/62

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.