GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 5. svibnja 2014.

Godina I. – broj 6.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (“Narodne novine” broj 23/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke 29. travnja 2014. godine, donio je

 

PLAN

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

Članak 1.

 

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2014. godine.

 

Članak 2.

 

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u poglavlju 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova”, (u daljnjem tekstu DVD “Drenova”), Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak- Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Rijeka, Pilotski klub “Krila Kvarnera” te Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

 

Članak 4.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD “Drenova” i DVD “Sušak” u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od:

-14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom,

-10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

 

Članak 5.

 

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode ophodnju rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeke – Zagreb i to:

-DVD “Drenova” ophodnju područja od mosta na Rječini između Pašca i Drenove te područja Katarine, Velog Vrha, Lubanja, Gornje i Donje Drenove, Kablara, Gornjeg Zameta, Srdoča,

-DVD “Sušak” ophodnju područja Kantride i Preluke, Škurinja, Pehlina, Podmurvica te Drage, Svetog Kuzma, Svilna i Pašca do mosta na Rječini,

-vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja grada Rijeke, tijekom požarne sezone nadzirati će Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

 

Članak 6.

 

Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje požara utvrđen je u poglavljima 1.2. i 1.3. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osoba te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavljima 12. i 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

 

Članak 7.

 

Pilotski klub “Krila Kvarnera” provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avioizviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avioizviđanja.

 

Članak 8.

 

DVD “Drenova”, DVD “Sušak” i Pilotski klub “Krila Kvarnera” održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke s dežurnom službom Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkcijom za komunalno redarstvo, Županijskim centrom 112, Operativno komunikacijskim centrom Policijske uprave Primorsko-goranske i drugim službama po potrebi.

 

Članak 9.

 

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu.

 

Članak 10.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/36-25
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 29. travnja 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.