GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva

na području grada Rijeke

 

I. OSNOVNE ODREDBE    

 

Članak 1.

 

Ovim Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program), uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).

 

Članak 2.

 

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: grad).

 

Članak 3.

 

Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu, razvoju poduzetničke infrastrukture, promicanju poduzetničke kulture na području grada i stvaranju društvenih vrijednosti.

 

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

 

Članak 4.

 

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu), udruge i fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su kao korisnici pojedinih mjera utvrđeni ovim Programom.

 

 

 

 

III. NOSITELJ PROGRAMA

 

Članak 5.

 

Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad),Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera iz Programa, sudjeluju i pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

 

IV. PODRUČJA PROGRAMA

 

Članak 6.

 

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

  1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika,
  2. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu,
  3. Financiranje poduzetništva,
  4. Razvoj poduzetničke infrastrukture,
  5. Promicanje poduzetničke kulture,
  6. Stvaranje društvenih vrijednosti primjenom poduzetničkih načela.

 

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

 

Članak 7.

 

Mjere iz područja Programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika” utvrđuju se kako slijedi:

1.1.

Mjera Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
Ciljevi Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Subvencija za troškove uvođenja i implementacije sustava u visini od 50% troškova, a najviše 15.000 kuna

 

1.2.

Mjera Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
Ciljevi Poticaj poduzetnicima zastrateški nastup na tržištu
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Subvencija za troškove izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta u visini od 50% troškova, a najviše 15.000 kuna

 

1.3.

Mjera Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
Ciljevi Poticaj gospodarskim subjektima na udruživanje u svrhu nastajanja višeg stupnja finalizacije zajedničkog proizvoda ili usluge
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici – subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište na području grada- udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada ili imaju članicu/e sa sjedištem na području grada i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom
Provedba Subvencije za troškove: studije opravdanosti osnivanja klastera, izrade plana i programa rada, tehničko – tehnološkog elaborata, izradu dizajna proizvoda, promociju zajedničkog proizvoda ili usluge, nabavu i prilagodbu informacijsko – komunikacijske tehnologije, ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda, obrazovanja i usavršavanja klaster menadžera te operativni troškovi voditelja klasteraU visini od 50% pojedinog troška, a ukupno najviše 100.000 kuna Operativni troškovi voditelja klastera subvencioniraju se najdulje 3 godine uzastopno.

 

1.4.

Mjera Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju
Ciljevi Poticaj poduzetnicima na uvođenje sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju (marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web aplikacija) koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju.
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Subvencija za troškove uvođenja sustava u visini od 50% troškova, a najviše 20.000 kuna
Izuzeće Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga neće se priznati

 

1.5.

Mjera Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
Ciljevi Poticaj poduzetnicima u implementaciji industrijskog dizajna za oblikovanje novih i unapređenje postojećih proizvoda te grafičkog dizajna
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Subvencija za troškove implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna, u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 30.000 kuna. Subvencija za troškove implementacije grafičkog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade logotipa, vizualnog identiteta (brenda) tvrtke u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000 kuna

 

1.6.

Mjera Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
Ciljevi Poticanje proizvodnje, konkurentnosti proizvoda i usluga, razvojnog istraživanja te unapređenja tehnoloških postupaka u svrhu zaštite okoliša
Nositelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada i koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33, Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada područje E od odjeljka 36 do 39, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M od odjeljka 71 do 72
Provedba Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju obradu i doradu, oprema u području zaštite okoliša, mjerni instrumenti, specijalni alati te oprema i instrumenti u istraživačkim aktivnostima) u visini od 50% (bez PDV-a), a najviše 70.000,00 kuna

 

1.7.

Mjera Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
Ciljevi Poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti
Nositelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 14. stavka 1. ovoga Programa
Provedba Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 80% troškova, a najviše 30.000 kuna
Izuzeće Troškovi za kupnju vozila,najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati. Ukoliko poduzetnik početnik ostvari subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovoga Programa

 

1.8.

Mjera Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske Unije
Ciljevi Cilj je ove mjere povećati broj prijava projekata za financiranje od strane fondova EU od strane malih i srednjih gospodarskih subjekata
Nositelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Subvencija troškova savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave: priprema i analiza sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analiza problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizacija logičke matrice, izrada concept note-a, razrada aktivnosti i radnih paketa, identifikacija projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. Iznos subvencije u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 30.000,00 kuna

 

 

1.9.

Mjera Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Ciljevi Povećanje energetske učinkovitosti u smislu smanjenja fiksnih troškova poslovanja te smanjenje onečišćenja prostora korištenjem obnovljivih izvora energije u poslovnom procesu
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Sufinanciranje nabave materijala, opreme i uređaja koje koristi korisnik u poslovnom objektu s izradom tehničke dokumentacije kao podloge za nabavu i ugradnju istih, iz koje će jasno biti vidljiva ušteda u poslovanju, odnosno smanjenje onečišćenja prostora, u visini od 40% troškova (bez PDV-a), a najviše 50.000,00 kuna

 

1.10.

Mjera Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
Ciljevi Potaknuti razvoj inovacija i tržišne uspješnosti novih ili bitno izmijenjenih proizvoda i/ili usluga koje nositeljima inovacijskog procesa pružaju konkurentnu prednost na tržištu
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo s partnerima
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Dodjela nepovratne subvencije nositelju inovacijskog procesa čiji poslovnih koncept pokazuje tržišni potencijal uspješnosti inovacije.Subvencija se dodjeljuje za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, u iznosu od 80%, a najviše 70.000,00 kuna

 

2. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu

 

Članak 8.

 

Mjere iz područja Programa “Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu” utvrđuju se kako slijedi:

 

2.1.

Mjera Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih
Ciljevi Razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija
Nositelji Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo s partnerima
Korisnici Učenici sedmog i osmog razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola na području grada
Provedba Izrada prijedloga kurikuluma i organizacija provedbeSufinanciranje troškova pohađanja Programa za korisnike

 

2.2.

Mjera Projekti: “Učeničke zadruge”
Ciljevi Stvaranje poduzetničke klime u školama, razvoj motoričkih i poduzetničkih znanja i vještina učenika
Nositelji Osnovne škole Grada
Korisnici Učeničke zadruge
Provedba Sufinanciranje troškova opreme i materijala potrebnog za pokretanje rada zadruga u prve dvije godine od osnivanja, najviše do 3.000,00 kunaSufinanciranje troškova predavača iz područja produkt dizajna, a najviše 1.500,00 kuna

 

2.3.

Mjera Startup inkubator
Ciljevi Stvaranje poticajnog okuženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, jačanje radnih kompetencija za zapošljivost mladih i utjecaj na razvoj poduzetničke kulture mladih
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Mladi do 29 godina starosti i studenti
Provedba Provedba programa inkubiranja u trajanju do 6 mjeseci prema posebnom Programu.Dodjela nagrada za inovativna poslovna rješenja s tržišnim potencijalom po prijedlogu Programskog vijeća

 

2.4.

Mjera Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
Ciljevi Poticaj poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika
Nositelji Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne oblike obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini od 50% troškova, a najviše 15.000 kuna

 

2.5.

Mjera Projekt: “Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) zanimanjima”
Ciljevi Potaknuti učenike za odabir deficitarnih (obrtničkih) zanimanja
Nositelji Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Rijeka i Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Učenici, utvrđeni Projektom
Provedba Sufinanciranje stipendije učenika u visini utvrđenoj Projektom

 

2.6.

Mjera Projekt: “SMS info-poduzetnik”
Ciljevi Neposredno i pravovremeno pružati informacije potrebne za uspješno poslovanje, u kojem je informacija najvažniji resurs
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Primanje informacija SMS porukama

 

2.7.

Mjera Organizacija tematskih konferencija
Ciljevi Povezati gospodarske subjekte sa specijalistima iz pojedinih područja
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Informiranje i stjecanje potrebnih znanja prema iskazanim interesima

 

3. Financiranje poduzetništva

 

Članak 9.

 

Mjere iz područja Programa “Financiranje poduzetništva” utvrđuju se kako slijedi:

3.1.

Mjera Subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita
Ciljevi Cilj je financiranje programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva po povoljnijim uvjetima, očuvanje poslovanja, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta subjekata malog gospodarstva, posebno u uvjetima usporavanja gospodarskog rasta.
Nositelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, HBOR i poslovne banke
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada, korisnici poduzetničkih kredita HBOR-a i poslovnih banaka
Provedba Subvencija kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita iz Programa HBOR-a i poslovnih banaka

 

3.2.

Mjera Promicanje novih oblika financiranja
Ciljevi Upoznavati gospodarske subjekte sa novim oblicima financiranja (fondovi rizičnog kapitala, tzv. “poslovni anđeli” i drugo)
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Upoznavanje s novim oblicima financiranja

 

4. Razvoj poduzetničke infrastrukture


Članak 10.

 

Mjere iz područja Programa “Razvoj poduzetničke infrastrukture” utvrđuju se kako slijedi:

4.1.

Mjera Program: “Poduzetnički inkubatori”
Ciljevi Omogućiti administrativno-stručnu i infrastrukturnu pomoć gospodarskim subjektima u razdoblju “odrastanja” u cilju smanjivanja početnih troškova poslovanja i pružanja stručne pomoći
Nositelj Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnikom – početnikom prema Odluci o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke
Provedba Pružanje usluga korištenja inkubatora i povoljniji prostorni uvjeti u razdoblju “odrastanja”, prema Odluci o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke

 

 

 

4.2.

Mjera Program: “Inkubator za kreativne industrije”
Ciljevi Jačanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora kroz razvoj kreativnosti, vještina i talenta pojedinaca ili skupina kao potencijala za stvaranje dobiti, novih radnih mjesta te korištenje intelektualnog vlasništva, koje u konačnici doprinosi gospodarskom rastu i sveukupnom razvoju grada
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za kulturu i Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima u djelatnostima: informacijsko komunikacijskih tehnologija – IKT (proizvodnja softvera, NKD2007, Područje J, Odjeljak 62, razred 62.01 – Računalno programiranje, multimedijalnih računalnih igara, DVD i video produkciji, novim medijima i medijskim komunikacijama, glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti, arhitekturi, dizajnu, grafici, modnom dizajnu, novoj medijskoj kulturi i modernim načinima oglašavanja
Provedba Pružanje usluga podrške razvoju projekata po poduzetničkim načelima, omogućavanje povoljnijih prostornih uvjeta u fazi razvoja kreativnih ideja te prezentacije rada i postignuća pojedinaca i subjekata kulturnih i kreativnih industrija

 

5. Promicanje poduzetničke kulture

 

Članak 11.

 

Mjere iz područja Programa “Promicanje poduzetničke kulture” utvrđuju se kako slijedi:

5.1.

Mjera Razvoj društvene odgovornosti gospodarskih subjekata
Ciljevi Povezivanje gospodarskih subjekata i lokalne zajednice putem volonterskih aktivnosti gospodarskih udruženja, odjela gradske uprave i mjesnih odbora na području grada
Nositelji Grad, Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Odjel gradske uprave za poduzetništvo te Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Rijeka
Korisnici Ustanove i udruge socijalno-humanog karaktera te mjesni odbori na području grada
Provedba Uključivanje gospodarskih subjekata na rješavanju potreba i inicijativa lokalne zajednice kroz društveno korisni rad.Dodjela priznanja društveno odgovornim gospodarskim subjektima

 

5.2.

Mjera Medijski kutak
Ciljevi Isticanjem pozitivnih primjera i informiranjem o postignutim uspjesima podići razinu poduzetničke kulture
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Provedba Korištenje medijskog prostora za promociju uspješnih projekata gospodarskih subjekata

 

 

 

 

 

6. Stvaranje društvenih vrijednosti primjenom poduzetničkih načela

 

Članak 12.

6.1.

Mjera Program razvoja socijalnog (društvenog) poduzetništva
Ciljevi Potpora i promicanje društveno-poduzetničkih inicijativa koje spajaju ekonomske i socijalne ciljeve
Nositelj Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Korisnici Socijalni (društveni) poduzetnici, nositelji inicijativa, aktivnosti i projekata u području socijalnog (društvenog) poduzetništva
Provedba Edukacija, promocija i sufinanciranje aktivnosti i projekata te korištenje poduzetničke infrastrukture grada u fazi razvoja socijalnog (društvenog) subjekta

 

 

V. SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA

 

Članak 13.

 

Sredstava za provedbu mjera iz ovoga Programa, osiguravaju se u Proračunu Grada i iz drugih izvora.

Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu mjera iz ovoga Programa utvrđujeGradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

 

 

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU

     POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

 

Članak 14.

 

Za provedbu mjera iz ovoga Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik raspisuje javni poziv.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada www.rijeka.hr, a obavijest o objavljenom javnom pozivu obznanjuje se i u dnevnom tisku. Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom javnom pozivu upućujese i putem tog sustava.

Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava iz članka 13. stavka 2. ovoga Programa, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom.

Prijava na javni poziv podnosi se u Gradu, Odjelu gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Odjel.

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu prijave.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odjel sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 6. ovoga članka, Gradonačelnik na prijedlog Odjela, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

Ugovori sklopljeni na temelju Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/08 , 40/09, 6/10, 41/10 i 6/12), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni.

Članak 16.

 

Danom stupanja na snaguovoga Programa prestaje važiti Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/08 , 40/09, 6/10, 41/10 i 6/12).

 

Članak 17.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/61

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.