GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 5. svibnja 2014.

Godina I. – broj 6.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (“Narodne novine” broj 23/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke 29. travnja 2014. godine, donio je


O D L U K U

o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

 

Članak 1.

 

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2014. godine.

 

Članak 2.

 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

–       Pilotski klub “Krila Kvarnera”,

–       Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova” (u daljnjem tekstu: DVD “Drenova”),

–       Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”),

–       službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara,

–       ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Rijeka,

–       Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: Direkcija).

 

Članak 3.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

–       14,00 – 20,00 sati, radnim danom,

–       10,00 – 20,00 sati, nedjeljom i u dane blagdana.

Pored operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 193) i Županijskog centra 112 Rijeka (u daljnjem tekstu: Županijski centar 112), dežurstvo se organizira i u Direkciji u vremenu od 00,00 – 24,00 sata.

Dojava Direkciji obavlja se pozivom na broj telefona: 08005100.

Dojave koje zaprimi Direkcija ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji angažira potrebne snage za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje Direkciju, Županijski centar 112, Operativno komunikacijski centar Policijske uprave Primorsko-goranske te po potrebi i druge službe.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/37-25
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 29. travnja 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.