GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 44. stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 47. stavka 1. i članka 49. stavka 2. podstavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

 

I.

Razrješuje se Gordana Rena dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka. s danom 31. kolovoza 2014. godine, na osobni zahtjev.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/47
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

  Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.