GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za javna priznanja Grada Rijeke

I.

Razrješuje se Livio Defranza dužnosti člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

II.

Za člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Predrag Miletić.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/14-01/53
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.