GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13), članka 27. Statuta Osnovne škole Podmurvice, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

 O D L U K U

o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora

Osnovne škole Podmurvice

 

I.

Razrješuje se Adam Mešanović dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice.

 II.

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice imenuje se Enesa Kadirić, kao predstavnica osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/14-01/53

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.