GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

na području grada Rijeke

Članak 1.

 

Grad Rijeka prenosi pravo vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području grada Rijeke u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i to kako slijedi:

 

Redni

brojNaziv nerazvrstane ceste na području grada Rijeke u sastavu koje su komunalne vodne građevine koje se prenose u vlasništvo IsporučiteljaVrijednost komunalnih vodnih građevina u nerazvrstanoj cesti na dan 31. 1. 2014. godine Ceste u stambenom naselju Donja Drenova- ceste “A” i “D”1.493.828,95 Pristupna cesta za PC Kaufland212.517,87 Pristupna cesta oko TC Policentro s infrastrukturom4.185.626,73 Pristupna cesta 10463.334,35 Produženje ulice Cvetkov trg uz k.b. 6-12 i JI Ul. Brca (Pristupna cesta za stanove na Donjoj Drenovi)216.276,46 Kružno raskrižje Parkovi1.448.377,09 Pristupna cesta na dijelu područja Škurinjska draga267.834,54 Ulica Podkoludrica uz kompleks Bazeni Kantrida3.094.641,52 Pristupna cesta GP2C na Srdočima79.559,08 Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu (oznaka U9)86.521,06 Prometnica Ž5025 Rujevica-Marinići I, II i III faza3.442.184,72 Pristupna cesta za školu i sportsku dvoranu na Zametu222.866,37 Cesta GSP 233 Srdoči1.451.034,69 Komunalna i prometna infrastruktura, Rujevica I i II faza41.400,29 Pristupna ulica do dječjeg vrtića Srdoči363.720,74 Stambena ulica Lukovići276.664,34 Ulica Ivana Pavla II – 2. faza476.313,76 SVEUKUPNO VRIJEDNOST KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA17.422.702,56

 

Članak 2.

 

Vrijednost komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove Odluke utvrđena je elaboratom “Procjena vrijednosti stvari – izgrađene kanalizacije i vodovoda u cestama Grada Rijeke 1999. – 2013. godina” od dana 6. veljače 2014. godine, izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Jasminke Lilić.

 

Članak 3.

 

Prijenos vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ove Odluke izvršit će se povećanjem temeljnog uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Isporučitelja za iznos od 17.422.700,00 kn, a preostali iznos utvrđene vrijednosti komunalnih vodnih građevina od 2,56 kn unijet će se u rezerve Isporučitelja.

 

Članak 4.

 

Međusobna prava i obveze između Grada Rijeke i Isporučitelja u vezi s prijenosom komunalnih vodnih građevina u vlasništvo Isporučitelja uredit će se posebnim ugovorom.

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/56

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.