GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju odredbe članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine donijelo je

 

O D L U K U

o imenovanju intendanta

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

I.

Imenuje se Oliver Frljić za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. travnja 2015. godine.

III.

Ova odluka podnijet će se na potvrdu Ministrici kulture.

 

Obrazloženje

 

Dana 10. ožujka 2014. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

U skladu s člankom 26. Statuta natječaj je objavljen istovremeno u Novom listu i u Narodnim novinama na dan 19. ožujka 2014. godine.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 20. ožujka 2014., a istekao danom 3. travnja 2014. zaprimljene su pravodobno dvije prijave, jedna od glumca Edvina Liverića-Bassanija, a druga od redatelja Olivera Frljića.

Obje prijave su potpune i udovoljavaju uvjetima natječaja.

Razmatrajući dostavljene četverogodišnje programe rada, Kazališno vijeće dalo je prednost programu kandidata Olivera Frljića kojeg supotpisuje Marin Blažević iz sljedećih razloga:

– ističe se u pogledu reorganizacije ustrojbenih jedinica Kazališta što se najviše odnosi na glazbeni segment, točnije reartikulaciju položaja orkestra i njegova izdvajanja u “Jadranski simfonijski orkestar” što smatramo da bi u studioznom planu realizacije koje uključuje osnivača, Kazališno vijeće i glazbene umjetnike, dovelo do unaprjeđenja djelatnosti,

– u kontekstu unaprjeđenja djelatnosti kazališta ističe se i Riječko kazalište mladih “Janko Polić Kamov” čija je intencija inicijacija mladih i njihova transformacija u kompetentne gledatelje,

– isti program predviđa jačanje komponente samoodrživosti pri čemu se kao i kod prethodnog kandidata ističe apliciranje na europske fondove i druge oblike povećavanja prihoda,

– i u ovom programu ističe se uloga Kazališta u kandidaturi za EPK2020,

– u istom se programu ističe poticanje aktivacije mladih, veća interakcija s osobama s invaliditetom, aktiviranje nekih manifestacija koje su stavljene u stanje mirovanja, npr. Kamovfest i aktiviranje “Natjecanja mladih opernih pjevača”,

– ističemo i osnivanje “Međunarodnog natječaja za baletne plesače i koreografe” koje bi bilo bijenalno, a jedno od nagrada bi predstavljao i angažman u baletnom ansamblu Kazališta na projektima,

– posebnu pažnju u istom programu smatramo da zaslužuje razrada kreativne i partnerske produkcije gdje se razrađuje proširenje radijusa djelovanja u užoj i široj regiji,

– kao posebnost ističemo program “Diplomirani gledatelj” koji će se realizirati serijama predavanja o povijesti Kazališta kao i aktualnim produkcijama i tendencijama,

– podržava se i dio programa “Gostujući umjetnici sezone”, ali se obraća pažnja na potrebu (re)valoriziranja umjetnika u stalnom radnom odnosu i vođenju računa o planiranoj financijskoj održivosti,

– s obzirom da niti u jednom od ponuđenih programa nisu spomenute tehničke i stručne službe usmjeravamo pažnju budućem Intendantu za ravnopravnim tretmanom problematika spomenutih djelatnosti u razgovorima s predstavnicima spomenutih službi.

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dostave ove odluke.

 

KLASA: 021-05/14-01/44

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.