GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O DODJELI ZLATNE PLAKETE “GRB GRADA RIJEKE”

 

Dobitnica Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u 2014. godini je

Miranda Đaković

za sveukupno glazbeno djelovanje i postignuća,

posebno u umjetničkom vodstvu i radu sa zborom Putokazi.

 

KLASA: 021-05/14-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-14-9

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.