GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je


O D L U K U

O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE

 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2014. godini je

Leo Brnić

za vrhunska sportska ostvarenja na Europskom seniorskom boćarskom prvenstvu i Mediteranskim igrama u 2013. godini.

 

KLASA: 021-05/14-01/48

URBROJ: 2170-01-16-00-14-12

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.