GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka

 

I.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/41

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.