GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispravak i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

 ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene

Statuta Osnovne škole “PEHLIN”

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Osnovne škole “PEHLIN” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “PEHLIN” na sjednici održanoj 11. travnja 2014. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/43

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.