GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

 O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na

Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rijeka

 

 Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2014. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/40

URBROJ: 2170-01-16-00-14-5

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.