GRADONAČELNIK / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 20. svibnja 2014. godine

 

ODLUKU

o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

 

Članak 1.

Zavodu za elektroenergetiku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke na natpisnoj ploči koja će biti istaknuta uz objekt FOTONAPONSKA ELEKTRANA RITEH-1.


Članak 2.

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neograničeno vrijeme, bez naknade.

Zavod iz članka 1. ove Odluke smije uporabiti grb Grada Rijeke isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/44-27
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 20. svibnja 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.