GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

IZMJENE STATUTA GRADA RIJEKE

 Članak 1.

 

U Statutu Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) članak 56. mijenja se i glasi:

“Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Rijeke kao savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaj za rad Savjeta mladih Grada Rijeke uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke koju donosi Gradsko vijeće.”

 

Članak 2.

 

Članak 109. mijenja se i glasi:

“Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Opći akt stupa na snagu najranije osmoga dana od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.”

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/49

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.