GRADONAČELNIK / Petak, 4. travnja 2014.

Godina I. – broj 5.



Na temelju članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 9. stavka 2. Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 31. ožujka 2014. godine, donio je

P R A V I L N I K

o ocjenjivanju prijava za ulazak u poduzetničke inkubatore Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje bodovanje kriterija za ocjenu dostavljenih prijava na javni poziv za davanje na korištenje usluga i slobodnog poslovnog prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke.

 

II. BODOVANJE KRITERIJA

 

Članak 2.

 

Za ocjenu dostavljenih prijava na javni poziv iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći kriteriji:

– inovativnost poslovne ideje,

– sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke,

– tržišna ocjenjivost poslovne ideje,

– utjecaj na zapošljavanje,

– izvori financiranja s posebnim naglaskom na vlastito učešće.

Bodovanje kriterija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se primjenom sljedećih mjerila:

– utvrđuju se elementi kriterija,

– utvrđuju se smjernice za bodovanje elementa kriterija,

– utvrđuje se raspon bodova koji je moguće dobiti za određeni element kriterija,

– određuje se najveći broj bodova koji se može dobiti po pojedinom kriteriju.

 

Članak 3.

 

Bodovanje kriterija “Inovativnost poslovne ideje” obavlja se kako slijedi:

 

Elementi kriterija Smjernice za bodovanje elementa kriterija Raspon

bodova

Stupanj zaštite intelektualnog vlasništva proizvoda/usluge

–       zaštićeno intelektualno vlasništvo

–       u postupku formalne zaštite

–       neformalno intelektualno vlasništvo (know-how, poslovna tajna i sl.)

do 15

Inovativnost proizvoda/usluge

–       potpuno novi proizvod/usluga

–       redizajn postojećeg proizvoda/usluge

–       postojeći proizvod/usluga

do 10

Najveći broj bodova koji se može ostvariti prema kriteriju iz stavka 1. ovoga članka je 25 bodova.

 

Članak 4.

 

Bodovanje kriterija “Sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke” obavlja se kako slijedi:

 

 

Elementi kriterija Smjernice za bodovanje elementa kriterija Raspon

bodova

Proizvod/usluga podržava ciljeve Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020 godine –      strateški cilj 1. – globalno pozicionirati Rijeku razvojem prometnog pravca

–      strateški cilj 2. – na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo

–      strateški cilj 3. – osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa

do 5
Proizvod/usluga je sukladan mjerama iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke –      jačanje konkurentnosti poduzetnika

–      novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu

–      financiranje poduzetništva

–      razvoj poduzetničke infrastrukture

–      promicanje poduzetničke kulture

do 5

Najveći broj bodova koji se može ostvariti prema kriteriju iz stavka 1. ovoga članka je 10 bodova.

Članak 5.

 

Bodovanje kriterija “Tržišna održivost poslovne ideje” obavlja se kako slijedi:

 

Elementi kriterija Smjernice za bodovanje elementa kriterija Raspon bodova

Veličina tržišta odnosno veličina tržišne niše

–      globalna razina

–      nacionalna razina

–      lokalna razina

do 10

Postojanje mogućnosti izgradnje robne marke

–     postoji

–     ne postoji

do 5

Radno iskustvo vodećeg osoblja

–     više od 3 godine

–     do 3 godine

do 5

Definirani su ciljevi i strategija postavljanja poslovanja na tržištu

–      postoji strategija

–      postavljeni su ciljevi

do 5

Iskazana je konkurentska prednost

–      potencijali tvrtke podržavaju mogućnost realizacije konkurentske prednosti

–      sagledana je konkurencija

do 5
Mogućnost uvođenja odnosno vezivanja dodatnih novih proizvoda/usluga na

predmetni proizvod/uslugu

–      postoji

–      ne postoji

do 5

Najveći broj bodova koji se može ostvariti prema kriteriju iz stavka 1. ovoga članka je 35 bodova.

Članak 6.

 

Bodovanje kriterija “Utjecaj na zapošljavanje” obavlja se kako slijedi:

 

Elementi kriterija Smjernice za bodovanje elementa kriterija Raspon bodova

Plan zapošljavanja za razdoblje od 1 do 3 godine

–   postoji plan zapošljavanja za više od 5 osoba

–   postoji plan zapošljavanja za 2 do 5 osoba

–   postoji plan zapošljavanja za 1 osobu

do 10

Trenutni broj zaposlenih

–   broj zaposlenih na neodređeno vrijeme

–   broj zaposlenih na određeno vrijeme

–   broj vanjskih suradnika

do 10

Najveći broj bodova koji se može ostvariti prema kriteriju iz stavka 1. ovoga članka je 20 bodova.

 

Članak 7.

 

Bodovanje kriterija “Izvori financiranja s posebnim naglaskom na vlastito učešće” obavlja se kako slijedi:

 

Elementi kriterija Smjernice za bodovanje elementa kriterija Raspon bodova

Vlastiti izvori financiranja

–   učešće veće od 30 % do 10

Vlastiti izvori financiranja

–   učešće do 30 % do 6

Tuđi izvori financiranja

–   – krediti i leasing

–   – potpore

–   – ostali izvori

do 4

Najveći broj bodova koji se može ostvariti prema kriteriju iz stavka 1. ovoga članka je 10 bodova.

 

 

III. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 8.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/31-22
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 31. ožujka 2014.

 

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.