GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.8.

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. veljače 2014. godine, donio je

RJEŠENJE

o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 

I.

 

          Određuje se Sanja Udović, dipl.iur za predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

II.

 

          Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/16-18
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 10. veljače 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.