GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13), te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

 

R J E Š E N J E

o određivanju predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

I.

          Određuje se Marko Brkić, ing.arh za predstavnika Grada Rijeke u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

II.

          Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/14

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.