GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj  24/09,11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/10) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje gradnja te zaštita i očuvanje kulturnih dobara.”

 

Članak 2.

 

U članku 9. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije i obnove snosi Korisnik iz vlastitih sredstava (iz sredstava zajedničke pričuve, kredita poslovnih banaka, sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu i ostalih izvora).“

 

Članak 3.

 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.”

U stavku 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:

“- jedan predstavnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene.”

 

Članak 4.

 

U članku 19. stavci 2. i 3. brišu se.

 

Članak 5.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:

“Sufinanciranje Programa obavlja se na temelju zahtjeva Korisnika za isplatu sredstava, koji sadrži izvješće o izvršenju Programa.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži: opis faza izvršenja, ovjerenu privremenu ili okončanu situaciju, financijsko izvješće s pregledom ukupno utrošenih sredstava, a posebice sredstava koje sufinancira Grad, izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima, izjavu Konzervatorskog odjela u Rijeci da su radovi izvedeni u skladu s prethodnim odobrenjem te po okončanim radovima zapisnik o primopredaji radova potpisan od strane Korisnika, izvođača radova, nadzornog inženjera i Konzervatorskog odjela u Rijeci pod čijim je nadzorom Program izvršen.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Korisnik podnosi Odjelu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Sredstva za sufinanciranje programa Grad će isplatiti Korisniku u roku od najkasnije 60 dana od dana prihvaćanja zahtjeva od strane Odjela, Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara”.

 

 

 

 

Članak 6.

 

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

“U slučaju neizvršenja obveza Korisnika utvrđenih u članku 19. i članku 20. stavku 1. ovoga Pravilnika, Korisnik će biti brisan sa Liste prioriteta.”

 

Članak 7.

 

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/10) dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

 

Članak 8.

 

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/18

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.