GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju predsjednika i izbor predsjednice

Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

            Razrješuje se dr.sc. Predrag Šustar dužnosti predsjednika Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

            Za predsjednicu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Ljubica Dujmović Kosovac.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/9

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.