GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za promet

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

            Razrješuje se Filip Jakovac dužnosti potpredsjednika Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

            Za potpredsjednicu Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Henriet Bilandžić.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/32

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.