GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju i izboru potpredsjednice Odbora za kulturu

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

            Razrješuje se Gordana Petrović dužnosti potpredsjednice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

            Za potpredsjednicu Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Ljubica Stojanović.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/7

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.