GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03,141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je


ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članice

Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

 

I.

 

Razrješuje se Olga Štrbac Grubišić, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, dužnosti članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

II.

 

Imenuje se Branislava Dželajlija, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za članicu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

 

KLASA: 021-05/14-01/37

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.