GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i članka 3. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članice

Službeničkog suda Grada Rijeke

 

I.

 

ZRINKA DABELIĆ razrješuje se dužnosti članice Službeničkog suda Grada Rijeke.

 

II.

 

BARBARA ZUPIČIĆ imenuje se članicom Službeničkog suda Grada Rijeke.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 021-05/14-01/8
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 27. veljače 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.