GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju člana i izboru članice Odbora za mjesnu samoupravu

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

            Razrješuje se Predrag Miletić dužnosti člana Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

            Za članicu Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Tamara Moranjak.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/9

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.