GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 11. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13, i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o promjeni imena naselja u gradu Rijeci u Registru prostornih jedinica

Republike Hrvatske

 

Članak 1.

            U Registru prostornih jedinica Republike Hrvatske, Popisu naselja u gradovima i općinama u Primorsko-goranskoj županiji – Grad Rijeka, utvrđuju se promjene kako slijedi:

–       ime naselja “055174 Rijeka-dio” mijenja se i glasi: “055174 Rijeka”,

–       naselje “074829 Bakar – dio (Sv.Kuzam)” pripaja se naselju “055174 Rijeka”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar u Rijeci radi provedbe i promjene podataka u Registru prostornih jedinica Republike Hrvatske.

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/17

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.