GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 28. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o kupnji nekretnine u k.o. Plase

 

1. Grad Rijeka kupit će dio nekretnine u k.o. Plase označene kao kat.čest.broj 89/3 u površini od 1800 m2 upisane u zk.ul. 4110, u vlasništvu INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, radi izgradnje i uređenja kolno-pješačkog prilaza stambenoj zgradi na adresi Zvonimirova 3 i izgradnje i uređenja parkirališta na Mlaki.

2. Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke 1. Ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 135.257,36 €. što prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za € na dan 15.01.2014. godine (1 € = 7,624 HRK) predstavlja iznos od 1.031.202,10 HRK. Kupoprodajna cijena izražena u € isplatit će se u tri obroka u kunskom iznosu obračunatom prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za € važećem na dan plaćanja.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke kao kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. Ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/13

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.