GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 28. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13) i članka 46. stavka 1. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kupnji nekretnina u k.o. Plase

 

            1.Grad Rijeka kupit će nekretnine – u naravi građevinsko zemljište, označeno kao kat.čest.broj 1213/3 livada i dvorište površine 934 m2 i kat.čest.broj 1213/7  livada i dvorište površine 989 m2, obje upisane u z.k.ul.broj 117 k.o. Plase, kao vlasništvo Bezjak Lovorke, Rijeka, Škurinje 6, radi izgradnje glavne gradske ulice na građevnoj čestici oznake 101 C i zaštitne zelene površine na građevnoj čestici oznake 18 sukladno Detaljnom planu uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/04).

2. Kupoprodajna cijena nekretnina iz točke 1. ove Odluke iznosi ukupno 1.002.844,50 HRK.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke kao kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/12

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.