GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (“Narodne novine” broj 7/14), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini (“Narodne novine” broj 07/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2014. godini

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu, u iznosu od 15.434.592 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13), Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/14), Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava u 2014. godini KLASA:112-01/14-03/1, URBROJ:2170/01-09-20-14-1 od 02.01.2014. godine, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (“Narodne novine” broj 7/14) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini (“Narodne novine” broj 7/14).

 

Članak 2.

 

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1.   Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 13.891.133 kuna, i to za:

–            plaće, u iznosu od 11.016.000 kuna,

–            ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 280.000 kuna,

–            doprinose na plaće, u iznosu od 2.595.133 kuna.

  1.  Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu 1.543.459 kuna, i to za:

–            naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 390.000 kuna,

–            rashode za materijal i energiju, u iznosu od 648.459 kuna,

–            rashode za usluge, u iznosu od 355.000 kuna,

–            ostale nespomenute rashode, u iznosu od 150.000 kuna.

 

Članak 3.

 

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2014. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (140 zaposlenika), utvrđen Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08).

 

 

 

 

Članak 4.

 

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

–          plaće za redovan rad,

–          plaće za prekovremeni rad,

–          plaće za posebne uvjete rada,

–          ostali rashodi za zaposlene,

–          doprinosi za mirovinsko osiguranje,

–          doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,

–          doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

 

Članak 5.

 

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

 

Članak 6.

 

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

–            naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,

–            uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

–            energija,

–            materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,

–            sitni inventar i auto gume,

–            službena, radna i zaštitna odjeća i obuća,

–            usluge telefona, pošte i prijevoza,

–            usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

–            komunalne usluge,

–            premije osiguranja.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/28

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.