GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (“Narodne novine” broj 93/13 i 114/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o korištenju usluga i poslovnih prostora

poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke

 

 

  1. I.              OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način korištenja usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora (u daljnjem tekstu: Inkubatori) Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Inkubatori iz stavka 1. ovoga članka djeluju u interesu i cilju općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetništva te omogućavaju poduzetnicima – početnicima korištenje usluga Inkubatora, poslovnog prostora i otvorenog radnog prostora, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.

 

Članak 2.

Pod uslugama korištenja Inkubatora razumijevaju se naročito:

–       administrativno – poslovne usluge,

–       usluge poslovnog savjetovanja,

–       usluge pružanja pomoći u izradi poslovnog plana,

–       usluge pružanja pomoći u pronalaženju izvora financiranja za pokretanje i razvoj poslovanja,

–       usluge pružanja edukacije iz područja rasta i razvoja poduzetništva.

 

Članak 3.

 

Popis Inkubatora, poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u Inkubatorima utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Članak 4.

Usluge korištenja Inkubatora te poslove u svezi s davanjem na korištenje poslovnih prostora i otvorenih radnih prostora u Inkubatorima, za račun Grada, obavlja trgovačko društvo Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. Rijeka  (u daljnjem tekstu: Provoditelj programa).

U svrhu uređivanja međusobnih prava i obveza iz stavka 1. ovoga članka, Grad i Provoditelj programa sklapaju ugovor.

Ugovor iz stavka 2. ovoga članka u ime Grada sklapa Gradonačelnik.

 

 

 

 

 

 

 

II. KORIŠTENJE  INKUBATORA

 

Članak 5.

 

Pravo korištenja usluga Inkubatora te korištenja poslovnog prostora i otvorenog radnog prostora Inkubatora imaju poduzetnici – početnici.

Pod poduzetnikom – početnikom, u smislu ove Odluke, razumijeva se pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na tržištu i koja je upisana u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od tri (3) godine od dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 7. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na korištenje otvorenog radnog prostora u Inkubatorima ima svaka zainteresirana pravna i fizička osoba.

 

Članak 6.

 

Poduzetnici – početnici iz članka 5. stavka 2. ove Odluke, ostvaruju pravo na korištenje usluga i poslovnog prostora Inkubatora u razdoblju do tri (3) godine za obavljanje uslužne djelatnosti, odnosno u razdoblju do pet (5) godina za obavljanje proizvodne ili proizvodno/uslužne djelatnosti.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na osobe iz članka 5. stavka 3. ove Odluke.

Članak 7.

Za davanje na korištenje usluga i slobodnog poslovnog prostora Inkubatora Provoditelj programa raspisuje javni poziv (u daljnjem tekstu: poziv).

Tekst poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Provoditelja programa, www.porin.hr.

Poziv se provodi prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama.

Prijave na poziv razmatra Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva (2) člana.

Predsjednik Povjerenstva se imenuje iz reda predstavnika Provoditelja programa, a članovi Povjerenstva iz reda predstavnika Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Predsjednika Povjerenstva imenuje uprava Provoditelja programa, a članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od dvije (2) godine.

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.

Odluku o davanju na korištenje usluga i poslovnog prostora Inkubatora donosi Povjerenstvo, ocjenom dostavljenih prijava na poziv sukladno članku 9. ove Odluke.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova članova Povjerenstva.

Odluka Povjerenstva iz stavka 9. ovoga članka je konačna.

 

Članak 8.

 

Prijava na poziv dostavlja se u pisanom obliku, u roku za dostavu prijava utvrđenom u pozivu.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja na obrascu kojeg utvrđuje Provoditelj programa, a mora sadržavati najmanje:

–       ime i prezime odgovorne osobe podnositelja prijave, naziv/tvrtku, sjedište/prebivalište podnositelja prijave i broj računa,

–       naznaku poslovnog prostora za kojeg se podnosi prijava,

–       naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru s opisom poslovanja i podacima o zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme,

–       skraćeni poslovni plan,

–       presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar upisa,

–       dokaz o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariji od 30 dana računajući od dana objave poziva),

–       izjavu odgovorne osobe podnositelja prijave da nema dospjelog nepodmirenog duga prema Proračunu Grada, osim ako je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Članak 9.

 

Za ocjenu dostavljenih prijava na poziv primjenjuju se sljedeći kriteriji:

–       inovativnost poslovne ideje,

–       sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke,

–       tržišna održivost poslovne ideje,

–       utjecaj na zapošljavanje,

–       izvori financiranja s posebnim naglaskom na vlastito učešće.

Bodovanje kriterija iz stavka 1. ovoga članka uređuje se Pravilnikom o ocjenjivanju prijava za ulazak u Inkubator, kojeg donosi Gradonačelnik.

Na temelju izvršenog bodovanja kriterija utvrđuje se ljestvica poretka za slobodne poslovne prostore u Inkubatoru.

Provoditelj programa poziva podnositelje prijave na sklapanje ugovora o korištenju usluga i poslovnog prostora Inkubatora prema redoslijedu utvrđenom na ljestvici poretka.

Podnositelj prijave koji se ne odazove na sklapanje ugovora iz stavka 4. ovoga članka u roku od tri (3) radna dana od dana dostave poziva gubi pravo na sklapanje ugovora, a Provoditelj programa poziva na sklapanje ugovora prvog sljedećeg podnositelja prijave prema redoslijedu utvrđenom na ljestvici poretka.

U slučaju da dva ili više podnositelja prijave koji ispunjavaju uvjete iz poziva ostvare isti broj bodova, pravo prvenstva za sklapanje ugovora o korištenju usluga i poslovnog prostora Inkubatora ima podnositelj prijave s većim brojem zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Članak 10.

Iznos naknade za korištenje poslovnog prostora Inkubatora određuje se kao umnožak korisne površine poslovnog prostora i jedinične cijene određene po m2 mjesečno, prema zoni i djelatnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru.

Za određivanje jedinične cijene iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se jedinične cijene zakupnine utvrđene Pravilnikom o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, kojeg donosi Gradonačelnik.

 

Članak 11.

 

Korisnik Inkubatora koji ima sjedište, odnosno prebivalište na području Grada ima pravo na umanjenje iznosa naknade za korištenje poslovnog prostora Inkubatora, kako slijedi:

 

Za ugovorno razdoblje Za namjenu proizvodnih i proizvodno – uslužnih djelatnosti Za namjenu uslužnih djelatnosti

od 0 do 6 mjeseci

100%

100%

od 6 mjeseci do 1. godine

100%

75%

od 1. do 2. godine

75%

50%

od 2. do 3. godine

50%

0%

od 3. do 4. godine

20%

ne primjenjuje se

od 4. do 5. godine

0%

ne primjenjuje se

 

Umanjeni iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka predstavlja potporu malih vrijednosti i dodjeljuje se sukladno pravilima o potporama malih vrijednosti.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Provoditelj programa.

 

Članak 12.

 

Na temelju odluke Povjerenstva iz članka 7. stavka 9. ove Odluke, Provoditelj programa i korisnik Inkubatora sklapaju ugovor o korištenju usluga i poslovnog prostora Inkubatora.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka Provoditelj programa sklapa za račun Grada.

Korisnik inkubatora dužan je prije sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka dostaviti bjanko zadužnicu, potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Troškove solemnizacije iz stavka 3. i 4. ovoga članka snosi korisnik Inkubatora.

 

Članak 13.

 

Iznos naknade za korištenje poslovnog prostora utvrđen sukladno članku 10. stavku 1., odnosno članku 11. stavku 1. ove Odluke, uvećava se za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

 

Članak 14.

Korisnik Inkubatora uzima poslovni prostor na korištenje u viđenom stanju te će ga urediti po ovlaštenim izvođačima o svom trošku, uz prethodnu suglasnost Provoditelja programa, bez prava na povrat potraživanja za izvršena ulaganja.

Korisnik Inkubatora nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati na korištenje trećoj osobi.

Članak 15.

 

Korisnik Inkubatora snosi troškove nastale korištenjem zajedničkih prostorija i uređaja u Inkubatoru (električna energija, plin, čišćenje zajedničkih prostorija i sl.) u visini stvarno nastalih troškova, razmjerno udjelu površine prostora kojeg koristi u odnosu na ukupnu površinu Inkubatora u kojem se prostor nalazi, a troškove potrošnje vode ovisno o broju zaposlenika u Inkubatoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, troškove nastale korištenjem energenata, odnosno potrošnje vode za koje u poslovnom prostoru postoji mjerno mjesto korisnici plaćaju izravno isporučitelju usluga, a dokaz o plaćanju istih dužni su dostaviti Provoditelju programa na njegov zahtjev.

 

Članak 16.

Korisnik Inkubatora obvezan je aktivno sudjelovati s Provoditeljem programa u izradi i praćenju realizacije svog poslovnog plana te prisustvovati obaveznim edukativnim radionicama koje za poduzetnike – početnike organizira i provodi Provoditelj programa.

 

Članak 17.

Otvoreni radni prostor iz članka 3. ove Odluke daje se na korištenje na temelju zahtjeva zainteresirane pravne ili fizičke osobe.

Raspored korištenja otvorenih radnih prostora utvrđuje Provoditelj programa.

Naknadu za korištenje prostora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Provoditelj programa, uz suglasnost Grada, Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

Ugovori o korištenju usluga Inkubatora i ugovori o međusobnim odnosima koje je za račun Grada sklopio Provoditelj programa s korisnicima usluga Inkubatora do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni, odnosno do prestanka njihova važenja.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 021-05/14-01/16
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.