GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06, 37/13 i 125/13), odredbi Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” broj 82/13 i 148/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09) članak 2. mijenja se i glasi:

“Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,

3. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

4. pas ili mačka lutalica (slobodnoživuća mačka) je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o kojoj se nitko ne brine,

5. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio, kao i ona koju je posjednik napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode,

6. izgubljena životinja je ona životinja koja je odlutala od posjednika bez njegove volje i on je traži,

7. javna površina je površina utvrđena odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se propisuje komunalni red.”

 

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

“Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvođenje kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta i slično.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je dovođenje psa na plaže i kupališta namijenjene isključivo za pse.

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Dovođenje kućnog ljubimca u vozila javnog gradskog prijevoza dozvoljeno je pod uvjetima propisanim odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje javni prijevoz putnika.

Zabranjeno je dovođenje kućnog ljubimca na javnu površinu bez nadzora.

Zabranjeno je dovođenje na javnu površinu psa bez povodca, a ukoliko je pas utvrđen kao opasan, obavezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice).

U parkovima i na drugim zelenim površinama dozvoljeno je vođenje psa isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovođenje i puštanje psa na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Odjel gradske uprave za komunalni sustav te na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.”

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

 

“Članak 9.a

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje (vrećica, papir, posuda i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde.

Obveza čišćenja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na osobe koje hrane pse ili mačke lutalice (slobodnoživuće mačke), uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo hranjenje (posude za hranu i slična ambalaža i predmeti).”

 

Članak 4.

 

U članku 14. riječi: “ili moguće opasan pas” brišu se.

 

Članak 5.

 

Članak 16. mijenja se i glasi:

“U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, uz uvjet da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika, a ukoliko je pas utvrđen kao opasan, ulazna vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da psa drži vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči sa javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa, u smislu stavaka 1. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a vezanog psa i/ili prostor za njegovo držanje mora smjestiti tako da se niti na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom susjedstvu.

Ukoliko je pas utvrđen kao opasan, na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: “OPASAN PAS”.”

 

Članak 6.

 

U članku 17. riječi: “ili je dužan ukloniti psa” brišu se, a iza riječi: “građana” stavlja se točka.

 

Članak 7.

 

U članku 18. stavku 1. iza riječi: “lutalica” dodaju se riječi: “(slobodnoživućih mačaka)”.

 

Članak 8.

 

U članku 19. iza riječi: “lutalicama” dodaju se riječi: “(slobodnoživućim mačkama)”.

Članak 9.

 

U članku 20. iza riječi: “lutalica” dodaju se riječi: “(slobodnoživućih mačaka)”.

 

Članak 10.

 

Iza članka 23. dodaje se nova glava VI. i članak 23.a koji glase:

 

“VI. NADZOR

Članak 23.a

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari.

U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se propisuje komunalni red te ovom Odlukom.”

 

Članak 11.

 

Iza članka 23.a dodaje se nova glava VII. te članci 23.b, 23.c i 23.d koji glase:

 

“VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 23.b

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

–       se ne pridržava odredbe članka 4. stavka 1. ove Odluke,

–       se ne pridržava odredbe članka 5. ove Odluke,

–       se ne pridržava odredbe članka 6. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Članak 23.c

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

–          se ne pridržava odredbe članka 10. ove Odluke,

–          se ne pridržava odredbe članka 12. stavka 2. ove Odluke.

–          se ne pridržava odredbe članka 21. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.”

 

Članak 23.d

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

–          se ne pridržava odredbe članka 9. ove Odluke,

–          se ne pridržava odredbe članka 9.a ove Odluke,

–          se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 3. ove Odluke,

–          se ne pridržava odredbe članka 15. ove Odluke,

–          se ne pridržava odredbe članka 16. ove Odluke,

–          se ne pridržava odredbe članka 17. ove Odluke.

 

 

 

Članak 12.

 

Dosadašnja glava VI. postaje glava VIII.

 

Članak 13.

 

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09).

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/26

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.