GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

na području grada Rijeke

Članak 1.

 

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:

“Članak 4.a

Na komunalne vodne građevine ne smiju se priključiti:

– građevine izgrađene bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela kojim se odobrava   građenje,

– građevine za koje se prema posebnom zakonu vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine.”

 

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. riječi: “prostorno uređenje i“ brišu se.

 

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

“- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje,“.

Dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju podstavci 3. i 4.

 

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog primitka.

Obrada zahtjeva od strane Isporučitelja, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva utvrđenje da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno odredbama ove Odluke i Općim i tehničkim uvjetima te da li je zahtjev za priključenje potpun i podnesen od strane ovlaštene osobe.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje građevine smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja iz članka 6. stavka 1. ove Odluke i uz kojeg je priložena dokumentacija iz članka 7. stavaka 3., 4. i 5. ove Odluke.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje drugih nekretnina iz članka 12. ove Odluke, smatra se zahtjev uz kojeg je priložena dokumentacija iz članaka 14., 15., 16. i 17. ove Odluke.

Nakon utvrđenja da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, Isporučitelj će bez odgode od nadležnog tijela zatražiti uvjerenje da se za građevinu za koju je podnijet zahtjev za priključenje ne vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 5. ovoga članka, Isporučitelj će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili će ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

Podnositelj zahtjeva je dužan s Isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ugovora na potpis, odnosno od dana primitka poziva iz stavka 6. ovoga članka.

Kada utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno Općim i tehničkim uvjetima i/ili da se za građevinu vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu, Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje i o tome pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Kada utvrdi da zahtjev za priključenje nije potpun i/ili nije podnesen od strane ovlaštene osobe, Isporučitelj će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana od dana primitka pismena.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 9. ovoga članka, Isporučitelj će odbaciti zahtjev za priključenje, o čemu će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.”

 

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. riječi: “stavka 5.“ zamjenjuju se riječima: “stavka 6.“.

 

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

“Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju inspektori Ministarstva gospodarstva.”

 

Članak 7.

            U cijelom tekstu Odluke riječ: “gradnja“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju: “građenje“ u odgovarajućem padežu, a riječi: “jednostavna građevina“ u određenom padežu zamjenjuju se riječima: “jednostavna i druga građevina” u odgovarajućem padežu.

 

Članak 8.

            Postupci započeti po odredbama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

 

Članak 9.

          Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 021-05/14-01/11
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.