GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

Članak 1.

 

            U Odluci o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/03, 21/03, 51/06, 6/08 i 29/09) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

–       javne zelene površine: gradski parkovi, gradske šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekt i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina,

–       javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačke staze, pješačke zone, trg, prolaz, javne stube, most, podvožnjak, nadvožnjak, pothodnik, nathodnik, tunel, javno parkiralište, stajalište javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

–       dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

–       kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

–       kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

–       površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

–       neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,

–       površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.”

 

Članak 2.

 

U članku 27. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

“Zabrana držanja životinja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na druge životinje koje se prema propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja smatraju domaćim životinjama.”

 

Članak 3.

 

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Održavanje čistoće javnih površina osigurava Grad Rijeka.”

 

Članak 4.

U članku 36. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

“- prati osobe, životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu vodoopskrbu,”.

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke određenim općim aktom kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta.”

 

Članak 6.

 

Članak 43. mijenja se i glasi:

“Na svim javnim površinama zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se javne površine koriste temeljem odobrenja Odjela sukladno općem aktu kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, konzumiranje alkoholnih pića na tim javnim površinama je dopušteno.”

 

Članak 7.

 

Članak 44. briše se.

 

Članak 8.

 

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Predmeti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na javnu površinu i drugu nekretninu u vlasništvu Grada Rijeke isključivo na temelju općeg akta kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.”

 

Članak 9.

 

U članku 74. u stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

“5. u naseljenim područjima Grada  Rijeke drži životinje (članak 27. stavci 1. i 5. Odluke),”.

Točka 11. mijenja se i glasi:

“11. neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke određenim općim aktom kojim se propisuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (članak 37. stavak 3. Odluke),”.

Članak 10.

 

Članak 75. mijenja se i glasi:

“Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako na javnim površinama konzumira alkoholna pića (članak 43. stavak 1. Odluke).”

 

Članak 11.

 

Članak 76. mijenja se i glasi:

“Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.”

 

Članak 12.

 

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 18/03, 21/03, 51/06, 6/08 i 29/09).

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/35

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.