GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Rijeke za 2014. godinu

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) u članku 33. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Grad će u 2014. godini dati jamstvo u korist Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000,00  EUR-a, radi osiguranja povrata dugoročnog zajma trgovačkog društva ENERGO d.o.o. Rijeka, koje će se kod Europske banke za obnovu i razvoj dugoročno zadužiti radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.”

 U stavku 4. riječi: “stavka 3.” zamjenjuju se riječima: “stavka 4.”.

U stavku 5. riječi: “stavaka 3. i 4.” zamjenjuju se riječima: “stavaka 4. i 5.”.

U stavku 6. riječi: “stavka 5.” zamjenjuju se riječima: “stavka 6.”

U stavku 8. riječi: “stavaka 6. i 7.” zamjenjuju se riječima: “stavaka 7. i 8.”

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/20

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.