GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

 

Članak 1.

 

U Odluci o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13), u članku 1. stavku 2. riječi: “u zakup” zamjenjuju se riječima: “na korištenje“.

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se i glasi :

“U postupku izdavanja lokacijske dozvole, pisano očitovanje odnosno suglasnost Grada u svezi zahvata u prostoru (s prijedlogom oblika i veličine građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru) izdat će Gradonačelnik na prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu : Odjel).

Prije pokretanja postupka izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine i izvođenje radova na postojećoj građevini, radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada, Grad i podnositelj zahtjeva sklopiti će odgovarajući ugovor uz prethodnu suglasnost Odjela.”

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi :

“U postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice postojeće građevine odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine, koji se vodi u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, pisano očitovanje odnosno suglasnost Grada (s prijedlogom oblika i veličine građevne čestice odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine) izdat će Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Kada se očitovanje iz stavka 1. ovoga članka izdaje u postupku utvrđivanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine, a obveza utvrđivanja tog zemljišta odnosno čestice propisana je posebnim zakonom, suglasnost će se izdati sukladno odredbama prostornih planova.”

 

Članak 4.

 

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

 

“Članak 5.a

 

Ukoliko je predmet prodaje, odnosno davanja u zakup zemljišta cijela katastarska čestica za koju nije potrebna izrada parcelacijskog elaborata, u postupku prodaje, odnosno davanja u  zakup zemljišta potrebnog za formiranje građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina te u postupku prodaje zemljišta za formiranje građevne čestice na kojoj je Grad uknjižen kao suvlasnik odnosno vlasnik dijela novoformirane građevne čestice, Odjel će izdati urbanističku suglasnost.”

 

Članak 5.

 

U članku 13. stavku 2. točkama 1.b) i 1.c) iza riječi: “Odluke” stavlja se zarez i dodaju riječi: “urbanističkoj suglasnosti iz članka 5.a ove Odluke”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice na zemljištu na kojem je Grad uknjižen kao suvlasnik, provodi se izravnim pregovorima na prijedlog suvlasnika ili Grada.”

Članak 6.

 

U članku 21. stavku 1. točki 1. iza riječi: “Odluke” stavlja se zarez i dodaju riječi: “urbanističkoj suglasnosti Odjela iz članka 5.a ove Odluke”.

U točki 7. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

“8. radi korištenja zemljišta za ekološku proizvodnju hrane osobama koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti.”

U stavku 2. riječi: “rješenje o uvjetima građenja,lokacijsku dozvolu i/ili bilo koji drugi” brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi :

“Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja zemljišta namjeni koja je svrha zakupa, uz prethodnu pisanu suglasnost Grada kao zakupodavca.”

 

Članak 7.

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a koji glasi:

 

“Članak 22.a

            Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

– bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, posvojenicima, pastorcima i roditeljima zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave koristiti zemljište koje je predmet zakupa za istu namjenu,

– pravnoj osobi koja je pravni slijednik dosadašnjeg zakupnika koji je brisan iz registra nadležnog tijela, pod uvjetom da dostave dokaz o pravnom sljedništvu i dokaz o brisanju dosadašnjeg zakupnika iz registra nadležnog tijela (rješenja nadležnog tijela).”

 

Članak 8.

 

U cijelom tekstu Odluke riječi: “dokument prostornog uređenja” u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: “prostorni plan” u odgovarajućem broju i padežu.

 

Članak 9.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13) u kojima do dana stupanja na snagu ove Odluke nije donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja iz članka 16. Odluke, dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”

 

KLASA: 021-05/14-01/36

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.