GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09), provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 7. ožujka 2014. godine i ispravka objavljenog u Novom listu dana 10. ožujka 2014. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

–      Uklanjanje jablana u Ulici Luki između kućnih brojeva 3 i 21, te orezivanje hrastova u Istarskoj ulici sjeverno od kućnog broja 66, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o., Rijeka, Mihačeva Draga bb, u razdoblju od 30 (trideset)  kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

–      Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina na području grada Rijeke, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o., Rijeka, Mihačeva Draga bb, od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2014. godine.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

–      Održavanje javnih  zelenih površina – zaštita hortikulture u gradu Rijeci povjeravaju se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Rijeka, Brajšina 13, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2014. godine.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

–      Izrada, dobava i postava autobusnih  čekaonica  na stajalištima: Rujevica – pravac grad, Zametska – pravac grad, Grbaste – pravac prigrad i Diračje – pravac prigrad, povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 25, u razdoblju od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

–      Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici u gradu Rijeci, povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi Plus d.o.o., Rijeka, Mihačeva Draga bb, u razdoblju od 50 (pedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke “.

 

KLASA: 021-05/14-01/29

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.