GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju odredbe članka  39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01), članka 27. stavak 1. Statuta Art-kina te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice Art-kina

I.

 

Imenuje se Slobodanka Mišković za ravnateljicu  Art-kina na vrijeme od 4 godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Obrazloženje

 

            Upravno vijeće Art-kina objavilo je u “Novom listu” dana 23.veljače 2014. godine natječaj za imenovanje ravnatelja. Na natječaj je u roku od 8 dana pristigla jedna prijava i to kandidatkinje Slobodanke Mišković. Upravno vijeće Ustanove ocijenilo je da je pristigla prijava potpuna te da kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja. U pogledu mišljenja stručnog odnosno umjetničkog osoblja ustanove, utvrđeno je da u Ustanovi trenutno nema stalno zaposlenog stručnog ni umjetničkog osoblja a i da Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kao ni drugi podzakonski propisi, ne sadrže odredbe koje bi definirale pojam stručnog ili umjetničkog osoblja ustanove koja se bavi audiovizualnom djelatnošću. Upravno je vijeće, putem Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, zatražilo prethodno mišljenje Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke, koje se pozitivno očitovalo o kandidatkinji i programu rada i razvoja koji je dostavljen na natječaj. Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke u svojem je mišljenju navelo da je Slobodanka Mišković uspješno koordinirala i vodila projekt Art-kina što je rezultiralo i osnivanjem Art-kina kao javne ustanove. Nadalje, kao voditeljica Službe za filmsku djelatnost Slobodanka Mišković je doprinijela poticanju riječke filmske produkcije. Konačno Kulturno je vijeće zaključilo da se predloženim programom rada osigurava mogućnost daljnjeg razvoja Ustanove i filmske djelatnosti a posebno je istaknut rad s djecom i mladima koji je našao posebno mjesto u programu rada i razvoja Ustanove za naredne četiri godine.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije, razgovora sa kandidatkinjom Upravno je vijeće odlučilo predložiti Slobodanku Mišković za ravnateljicu Art-kina. Pri donošenju svoje odluke Upravno je vijeće vodilo računa o dugogodišnjem iskustvu i rezultatima dosadašnjeg rada Slobodanke Mišković na poslovima iz područja audiovizualnih djelatnosti. Upravno je vijeće  ocijenilo je da je dostavljeni program rada i razvoja dobro koncipiran te da podržava smjer dosadašnjih aktivnosti Art-kina ali ujedno predviđa i daljnji razvitak djelatnosti Ustanove

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom u roku od trideset dana od dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/14-01/27

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.