GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06 i 121/13), članka 38. stavka 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 27. veljače 2014. godine donijelo je

 

O D L U K U

o imenovanju člana Kazališnog vijeća

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

I.

 

Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od strane osnivača imenuje se Nenad ŠEGVIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Kazališnog vijeća.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/23

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.