GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06 i 121/13), članka 28. stavka 2. Statuta Gradskog kazališta lutaka Rijeka, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici od 27. veljače 2014. godine donijelo je

 

 

O D L U K U

o imenovanju člana Kazališnog vijeća

Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

 

I.

 

Za člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane osnivača imenuje se Matko BOTIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Kazališnog vijeća.

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/14-01/23
URBROJ: 2170-01-16-00-14-3
Rijeka, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.