GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 11. ožujka 2014. godine donio je slijedeću

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduženje

KD KOZALA d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarskiche bank d.d. Rijeka

 

Članak 1.

 Daje se suglasnost za zaduženje KD KOZALA d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 1.900.000,00 kn, sa valutnom klauzulom u EUR-ima, kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka za financiranje gradnje grobnica na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobno polje „G-9“, I. faza, III. dio, cjelina „C“ iz Programa kreditiranja komunalne infrastrukture Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), pod slijedećim uvjetima:

Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima
Iznos kredita: 1.900.000,00 kn
Dinamika korištenja kredita: 9 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora
Kamatna stopa (nepromjenjiva): 3,85%
Metoda obračuna kamata: Proporcionalna
Dinamika otplate glavnice i kamate: Po isteku počeka od šest mjeseci glavnica i kamate se otplaćuju u dvije godine, zadnjeg dana u tromjesečju
Dospijeće prve rate: 30. 09. 2015. godine
Naknada za rezervaciju: Na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava kredita obračunavati će se i naplaćivati naknada kvartalno
Iznos kamata: 120.494,33 kn
Naknada za odobrenje kredita i ostali troškovi: 14.632,64 kn
Ukupna cijena kredita: 135.126,97 kn
Instrument osiguranja kredita: Zadužnica KD KOZALA d.o.o. Rijeka

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

KLASA: 023-01/14-04/26-21
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 11. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.