GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 6.150.000,00 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita: Dugoročni financijski kredit u EUR
Iznos kredita: Do 6.150.000,00 EUR
Dinamika korištenja kredita U dvije tranše:

– Tranša A u iznosu ne većem od 3.400.000,00 EUR

– Tranša B1 u iznosu ne većem od 2.750.000,00 EUR

Krajnji rok korištenja kredita: Sukladno terminskom planu, do travnja 2016. uz moguće izmjene uz pristanak banke
Rok i način otplate glavnice i kamate: 9 godina, u 18 jednakih polugodišnjih obroka  po isteku počeka od tri godine koji teče od dana potpisivanja ugovora
Kamatna stopa: Promjenjiva, u visini šestomjesečnog EURIBOR-a + marža  (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje)
šestomjesečni EURIBOR (29.01.2014.) 0,404%
Naknada za odobrenje kredita 61.500,00 EUR-a jednokratna naknada za odobrenje kredita
Naknada na ugovoreni, a nepovučeni iznos Tranše A kredita 0,5% godišnje
Naknada na ugovoreni, a nepovučeni iznos Tranše B1 kredita 0,25% godišnje, od 31. prosinca 2014. 0,5% godišnje
Ukupna procijenjena cijena kredita: 1.781.884,00 EUR
Instrumenti osiguranja kredita: Zadužnica, založno pravo na bankovni račun, ugovor o osiguranju novčane tražbine, jamstvo Grada Rijeke u 100% iznosu

 

Članak 2.

 

Daje se jamstvo trgovačkom društvu Energo d.o.o. za ispunjenje preuzetih obveza iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, nakon stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13).

Članak 5.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu po dobivanju suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske.

KLASA: 021-05/14-01/19
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 27. veljače 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.