GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 3.850.000,00 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.

Članak 2.

 

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da prije sklapanja ugovora o dugoročnom financijskom kreditu iz članka 1. ove Odluke dostavi Gradskom vijeću Grada Rijeke prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva Energo d.o.o. sa svim uvjetima zaduženja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/19

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 27. veljače 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.