GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina I. – broj 4.Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/3, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na

Izmjene Statuta Osnovne škole Ivana Zajca

I.

            Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Osnovne škole “Vladimir Gortan” u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole “Vladimir Gortran” na sjednici održanoj dana 13. veljače 2014. godine.

 

II.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/24

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 27. ožujka 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.