GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Godina I. – broj 3.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju naknadne suglasnosti na

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava

unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu –

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza

 

 

I.

 

            Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/14-01/15
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 


Predsjednica

Gradskog vijeća

 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.