GRADONAČELNIK / Petak, 21. veljače 2014.

Godina I. – broj 2.Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07,113/08 i 43/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 10. veljače 2014. godine, donio je

 

P R O G R A M

mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2014. godini

 

Članak 1.

 

        Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Rijeke za 2014. godinu i Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2014. godine koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

 

Članak 2.

 

        Grad Rijeka (u daljnjem tekstu:Grad) snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

–  u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,

–  na grobljima u vlasništvu Grada,

–  na javnim plažama i kupalištima,

–  na javnim prometnim površinama,

–  na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Grad nije dužan snositi u slučaju:

– kada je pozitivnim propisima određeno da te   troškove snose drugi subjekti,

– kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljenim između Grada kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

 

Članak 3.

 

        Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Gradom sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada.

 

Članak 4.

 

       Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

 

Članak 5.

 

       Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financira se iz proračunskih sredstava Grada.

 

Članak 6.

 

        Program i Provedbeni plan iz članka 1. stavka 3. ovoga Programa čine njegov sastavni dio i nisu predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Članak 7.

 

       Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama  Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/17-18

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 10. veljače 2014.

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.