GRADONAČELNIK / Petak, 21. veljače 2014.

Godina I. – broj 2.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 29. siječnja 2014. godine, donio je

 

P L A N

prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu

 

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke u 2014. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke za 2014. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/6-16

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

Prilozi:
Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2014. godinu (PDF)