GRADONAČELNIK / Petak, 21. veljače 2014.

Godina I. – broj 2.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 42. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 10. veljače 2014. godine, donio je

 

O D L U K U

o visini troškova premještanja i čuvanja

nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila

 

Članak 1.

 

            Ovom se Odlukom utvrđuje visina troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

            Troškove premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

 

Članak 3.

 

            Vlasnik odnosno korisnik nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila koje je premješteno na temelju naredbe policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog redara, dužan je na ime troškova premještanja vozila platiti iznos od 500,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je preuzeti vozilo u roku od osam (8) dana od dana kada je vozilo premješteno.

Ako vlasnik odnosno korisnik vozila ne preuzme vozilo u roku iz stavka 2. ovoga članka, trgovačko društvo koje obavlja poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, dužno je o izvršenom premještanju obavijestiti vlasnika odnosno korisnika vozila.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik vozila ne preuzme vozilo u roku od osam (8) dana od dana kada je  vozilo premješteno, dužan je trgovačkom društvu platiti iznos od 50,00 kuna dnevno po vozilu na ime troškova čuvanja vozila.

 

Članak 4.

 

            Vlasnik odnosno korisnik vozila za koje je određeno da se premjesti, plaća 50% naknade iz članka 3. stavka 1. ove Odluke radi troškova dolaska specijalnog vozila “pauk“ kada je započeto premještanje vozila, a premještanje nije izvršeno.

Premještanje vozila smatra se započetim ako je izdana naredba za premještanje i ako je specijalno vozilo “pauk“ kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo “pauk“ ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Članak 5.

 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/11 i 38/11).

 

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Služenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/15-18
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 10. veljače 2014.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.