GRADONAČELNIK / Petak, 21. veljače 2014.

Godina I. – broj 2.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. veljače 2014.  godine, donio je

O D L U K U

o visini naknade za parkiranje

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za parkiranje vozila na javnim parkiralištima na području grada Rijeke.

Ovom Odlukom utvrđuje se i visina naknade za ulazak i zadržavanje vozila na cestovnom terminalu Srdoči.

 

Članak 2.

 

Visina naknade za parkiranje vozila na otvorenom javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja parkiranja u 0 zoni određuje u iznosu od 7,00 kuna po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka na otvorenom javnom parkiralištu u 1. zoni određuje se u iznosu od 4,00 kune po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka na otvorenom javnom parkiralištu u 2. zoni određuje se u iznosu od 3,00 kune po satu.

Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik javnog parkirališta u Vodovodnoj Ulici, Ulici Petra Kobeka i Milutina Barača može,osim satne karte, kupiti i cjelodnevnu parkirnu kartu u iznosu od 20,00 kuna koja važi od trenutka izdavanja do isteka radnog vremena javnog parkirališta.

Visina naknade za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka na zatvorenom javnom parkiralištu s neograničenim vremenom trajanja parkiranja, određuje se u iznosu od 6,00 kuna po satu za svaki započeti sat parkiranja.

Odredbe ovoga članka ne odnose se na Ciottinu garažu, javnu garažu Dvoranskog plivališta Kantrida, javnu garažu Centar Zamet i javno parkiralište na području Preluk.

 

Članak 3.

 

Iznimno od odredbe članka 2. ove Odluke, visina naknade za parkiranje vozila na zatvorenom javnom parkiralištu i u javnoj garaži za korisnike koji naknadu za parkiranje plaćaju putem gradske kartice, određuje se kako slijedi:

– za prvi sat parkiranja te za parkiranje dulje od jednog sata, a više od 30 minuta u zadnjem satu parkiranja, naknada se plaća u cijelosti, za sve sate parkiranja, sukladno važećem Cjeniku,

– za parkiranje dulje od jednog sata, a do 30 minuta u zadnjem satu parkiranja, naknada se

plaća u visini cijene sata za sve prethodne sate parkiranja i pola cijene zadnjeg sata,  sukladno važećem Cjeniku.

 

Članak 4.

 

Visina naknade za tjednu parkirnu kartu na svim otvorenim ili zatvorenim javnim parkiralištima određuje se u iznosu od 170,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za parkiranje vozila na javnom parkiralištu u Ulici Milutina Barača ima fizička osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Cijena mjesečne parkirne karte za parkiranje vozila na javnom parkiralištu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 150,00 kuna.

 

 

 

 

Članak 6.

 

Visina naknade za parkiranje vozila u Ciottinoj garaži određuje se u iznosu od 7,00 kuna po satu.

Visina mjesečne povlaštene parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara) u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka određuje se u iznosu od 150,00 kuna po vozilu.

 

Članak 7.

 

Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži Dvoranskog plivališta Kantrida u vremenu od 00,00 sati do 24,00 sata iznosi 3,00 kune po satu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u razdoblju od 1. lipnja  do 31. kolovoza, visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka u vremenu od 00,00 sati do 24,00 sata iznosi 4,00 kune po satu.

Visina mjesečne povlaštene parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara) u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka određuje se u iznosu od 200,00 kuna po vozilu.

 

Članak 8.

 

Korisnik parkiranja u javnoj garaži Dvoranskog plivališta Kantrida može kupiti tzv. prepaid karticu.

Visina naknade za karticu iz članka 1. ovoga članka za fizičku osobu iznosi 100,00 kuna.

Visina naknade za karticu iz članka 1. ovoga članka za pravnu osobu iznosi 300,00 kuna.

Kupnjom kartice iz stavka 1. ovoga članka njezin korisnik ostvaruje popust na pružanje usluge parkiranja u iznosu od 10%.

Karticu iz stavka 1. ovoga članka korisnik parkiranja mora iskoristiti u roku od dva (2)  mjeseca od dana njezine kupnje.

 

Članak 9.

 

Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži Centar Zamet u vremenu od 00,00 sati do 24,00 sata iznosi 3,00 kune po satu.

Visina mjesečne povlaštene parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara) u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka određuje se u iznosu od 200,00 kuna po vozilu.

 

Članak 10.

 

Korisnik parkiranja u javnoj garaži Centar Zamet može kupiti tzv. prepaid karticu.

Visina naknade za karticu iz članka 1. ovoga članka za fizičku osobu iznosi 100,00 kuna.

Visina naknade za karticu iz članka 1. ovoga članka za pravnu osobu iznosi 300,00 kuna.

Kupnjom kartice iz stavka 1. ovoga članka njezin korisnik ostvaruje popust na pružanje usluge parkiranja u iznosu od 10%.

Karticu iz stavka 1. ovoga članka korisnik parkiranja mora  iskoristiti u roku od dva (2) mjeseca od dana njezine kupnje.

 

Članak 11.

 

Visina naknade za parkiranje vozila na javnom parkiralištu na području Preluk u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 8,00 do 20,00 sati, određuje se u iznosu od 10,00 kuna.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina naknade za parkiranje vozila na području Preluk nedjeljom, u vremenu od 7,00 do 13,00 sati, određuje se u iznosu od 30,00 kuna.

 

 

 

 

Članak 12.

 

Visina naknade za parkiranje autobusa na javnom parkiralištu Jelačićev trg iznosi 50,00 kuna po satu, za svaki započeti sat parkiranja, uz dozvoljeno vrijeme parkiranja do dva (2) sata.

Visina naknade za parkiranje autobusa na javnom parkiralištu u Ulici Milutina Barača iznosi 20,00 kuna po satu, za svaki započeti sat parkiranja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, visina cjelodnevne parkirne karte za parkiranje autobusa na javnom parkiralištu u Ulici Milutina Barača iznosi 100,00 kuna.

 

Članak 13.

 

Visina mjesečne povlaštene parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara), u svim zonama, određuje se u iznosu od 40,00 kuna.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na parkiranje vozila članova Gradskog vijeća Grada Rijeke, članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci, predstavnike medija (tisak, radio i televizija) te osobe s invaliditetom, u suglasju s odredbama Općih uvjeta kojima se uređuje način naplate parkiranja na javnom parkiralištu.

Visina mjesečne povlaštene parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe – obrtnika, koja ima prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi, u svim zonama, određuje se u iznosu od 300,00 kuna.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 3. i članka 9. stavka 2. ove Odluke.

 

Članak 14.

 

Visina mjesečne parkirne karte za parkiranje vozila pravne osobe i fizičke osobe-obrtnika, određuje se u iznosu od 500,00 kuna po vozilu, do tri vozila.

Visina mjesečne parkirne karte za parkiranje vozila osoba iz stavka 1. ovoga članka za četvrto vozilo i svako daljnje vozilo, određuje se u iznosu od 650,00 kuna po vozilu.

Visina mjesečne parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe, određuje se u iznosu od  500,00 kuna po vozilu.

 

Članak 15.

 

Naknada za ulazak vozila na cestovni terminal Srdoči radi parkiranja u trajanju do 24,00 sata, određuje se u visini od 100,00 kuna, a naknada za prekrcaj ili parkiranje u trajanju do 12,00 sati određuje se u visini od 50,00 kuna.

 

Članak 16.

 

Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu na cestovnom terminalu Srdoči iznosi kako slijedi:

– od 1 do   5 vozila    –   450,00 kuna po vozilu,

– od 6 do 10 vozila    –   250,00 kuna po vozilu.

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 1. ovoga članka ima pravna osoba, fizička osoba – obrtnik i fizička osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu neovisno o mjestu njihova sjedišta odnosno prebivališta, koji sa davateljem usluge parkiranja sklope ugovor o pružanju usluge parkiranja.

 

Članak 17.

 

Visina naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za fizičku i pravnu osobu, određuje se kako slijedi:

– za 0. zonu 3.000,00 kuna mjesečno,

– za 1. zonu 2.000,00 kuna mjesečno,

– za 2. zonu 1.500,00 kuna mjesečno.

Visina naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom određuje se kako slijedi:

– za korisnika Ministarstvo nadležno za  obranu – 300,00 kuna mjesečno,

– za korisnika Konzularni ured – 500,00 kuna mjesečno,

– za korisnika Inspekcijsko tijelo – 500,00 kuna mjesečno,

– za korisnika – Primorsko-goransku županiju – 500,00 kuna mjesečno.

Visina naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za trgovačko društvo – hotel određuje se kako slijedi:

– od 1 do 15 parkirališnih mjesta – 500,00 kuna mjesečno  po parkirališnom mjestu,

– više od 15 parkirališnih mjesta – 400,00 kuna  mjesečno po parkirališnom mjestu.

Visina godišnje naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za korisnika – Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove određuje se u iznosu od 300,00 kuna.

Visina naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu bez naplate, za pravu i fizičku osobu određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

Članak 18.

 

Visina naknade za parkiranje vozila za korisnika koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu određuje se u iznosu od 80,00 kuna dnevno (dnevna parkirna karta).

 

Članak 19.

 

U visinu naknade za parkiranje uključen je i porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 20.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09, 8/10, 44/10, 38/11, 6/12,19/12, 26/12 i 40/12).

 

Članak 21.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”, osim odredbe članka 3. ove Odluke, koja stupa na snagu danom uvođenja gradske kartice.

Danom uvođenja gradske kartice, prestaju važiti odredba članka 8. i članka 10. ove Odluke.

 

KLASA: 023-01/14-04/14-18

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 10. veljače 2014.

 

 

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.